Állami Támogatás Igénylésének Menete:

 

20 év alattiaknak és már CSED-en, GYED-en, GYES-en lévőknek is 25.000 Ft. állami támogatás igényelhető!!

 

Magyarország Kormánya kormányrendeletben (55/2018 III.23.) részletezte a 20.életévüket be nem töltött magyar állampolgárok illetve a CSED-en, GYED-en, GYES-en lévők részére a ,,B" kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás formáját, feltételeit, mértékét és igénylésének módját.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának (NYUFIG) honlapján az igénylőlap, illetve annak részeként a kitöltéssel és benyújtással kapcsolatos tájékoztató is megtalálható.

 

Feltételek:

- a sikeres elméleti vizsga 2020. július 01. után legyen

- a vizsga napjáig be nem töltött 20. életév, vagy csecsemőgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül (kortól,nemtől függetlenül)

- csak és kizárólag ,,B,, kategóriás jogosítványhoz szükséges KRESZ-tanfolyamra, illetve vizsgára igényelhető

max 25.000Ft.

 

Az igénybejelentéskor ezeket az iratokat kell kötelezően csatolni:

A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyamdíjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell. Az igazolás abban az esetben fogadható el,ha abból a vizsgázó neve, a ,,B,, kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és KRESZ-vizsga díja,valamint a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését  a közúti járművezető kápzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani!

 

Amennyiben az igénylő részére a csecsemőgondozási díjat ,gyermekgondozási díjat ,vagy gyermekgondozást segítő ellátást társadalombiztosítási  kifizetőhelyet működtető foglalkoztató folyósítja,akkor a sikeres közlekedési vizsga napjára vonatkozóan az ellátásban részesülés tényét  a kifizetőhely által kiállított dokumentummal kell igazolnia.

 

Az igény előterjesztésének határideje:

A támogatás iránti kérelem a ,,B,, kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított  egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás folyósítása:

A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra.A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.

  A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem póstai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

 

Az igény előterjesztése:

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon,vagy elektronikus űrlapon. ( Póstacím: Budapest,1820 ) 

 

Papíralapú formanyomtatvány itt érhető el: KRESZ-tanfolyam-s-vizsga-djhoz-nyujtott-támogats-iránti-kérelem.pdf (161,4 kB)