Adatvédelmi nyilatkozat                         

A Németh Autósiskola (Németh László ev.) - a továbbiakban Németh Autósiskola, adatkezelő – fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét, ezért magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályo k ban meghatározott elvárásoknak.

 

Név: Németh László e.v.

Adatkezelő : Németh László

Székhely és postacím: 6400 Kiskunhalas, Alsótelep Tanya 10142/67

Telephely: 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 6.

E-mail cím: nemethati2013@gmail.com

Telefonszám: 06-20/9616-835

Adószám: 58400777-1-23

 

A www.nemeth-autosiskola.com címen elérhet ő szolgáltatás adatkezelésé vel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a honlapon. A www.nemeth-autosiskola.com honlapot használva Ön elfogadja az adatvédelmi politika feltételeit és engedélyezi számunkra adatainak használatát a nyilatkozatban leírtak szerint.

 

Alapelvek

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból lehet . Csak olyan személyes adat kezelhet ő, amely az adatkezelés céljának mevalósulásához elengedhetetlen, valamint csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A 18. életévét be nem töltött kiskorú és cselekvőképt elen személy nevében a törvényes képvisel ő adhat hozzájárulást az adatkezeléshez .

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhet ő. Az érintettet közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatban: az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyr ől, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell t erjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehet őségeire is.

 

Személyes adatok és felhasználásuk

A Németh Autósiskola működése során az elméleti képzéshez az e- Titán Rendszert, valamint a tanuló NKH felé történő nyilvántartásához és a számlázáshoz a DEPO irodai programot használja, valamint ezekben rögzíti a tanfolyamra jelentkezők személyes adatait. Az e-Titán rendszer üzemeletetője az E-Educatio Információtechnológia Zrt., melynek adat kezelési nyilvántartási száma: NAIH-107831/2016. Az e-Titán Rendszer használata során, a szolgáltatás igénybevételéhez Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A z e- Titán Rendszer használata és a jogosítványszerzés érdekében a felnőttképzési szerződés megkötése után a következő személyes adatait rögzítjük:

 • neve,
 • születési neve,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • állampolgársága,
 • lakcíme,
 • értesítési címe,
 • telefonszáma
 • e- mail címe,
 • személyazonosító okmányának adatai,
 • a már meglevő járművezetői igazolványának, illetve vezet ői  engedélyének adatai,
 • egészségügyi alkalmasságának esetleges korlátozása
 • alapfokú iskolai végzettségének, (ideértve PÁV fokozat), vizsgaigazolásának, járművezetéstől eltiltásának, okmányai visszavonásának, utánképzési kötelezettségre vonatkozó, esetleges kényszergyógyítás, vagy kényszergyógykezelés ténye.
 • adóazonosító jele
 • iskolai végzettsége

Az e- Titán Rendszer használatához megadott adatait az adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, az e- Titán Rendszer használatának lehet ővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

A nemeth-autosiskola.com honlapon nem található olyan szolgáltatás, amelyhez kötelező lenne személyes adat megadása, továbbá ilyen irányú kérést sem tartalmaz. Azonban előfordulhat, hogy az adatok tulajdonosaitól (önkéntesen) a weboldalon található elérhetőségeinken keresztül személyes adatok jutnak el hozzánk , a normál ügyfélkapcsolati kommunikáció keretében. A hozzánk eljuttatott minden személyes adattal kapcsolatban az alábbiaknak szerint járunk el:

 •  Kizárólag a hatályos és vonatkozó törvények előírásainak megfelelően kezelünk személyes adatokat a jogszabályokban előírt időtartamig.
 •  A Németh Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az  adatok    biztonságát garantálja.
 •  A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az érintett hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adunk ki személyes adatokat, kivéve, ha erre         törvény  kötelez minket.
 •  A Németh Autósiskola a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005.    (IV.21.) GKM r endelet alapján köteles az Ön képzésével kapcsolatos adatait a Közlekedési Alkalmassági és vizsgaküzpont (KAV) számára továbbítani. 
 •  A Németh Autósiskola tájékoztatást ad arról,hogy a fenőttképzési törvény 15§ (1)bekezdés ab) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget téve a      tanuló természetes személyazonosító adataira,elektronikus levelezési címére,adóazonosító jelére vonatkozó adatokat szolgáltat a felnőttképzési     államigazgatási szerv részére a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe.A képzőszerv  tájékoztatja a tanulót arról,hogy a Polgár Törvénykönyvről   szóló 2013.évi törvény V.törvény 6:7 §(3) bekezdése szerinti módon megtett nyilatkozatában az adattovábbítást megtilthatja.
 •  Az érintett írásbeli kérelmére tájékoztatást adunk az érintettről kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az       adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 •  Az adatkezelés során Ön kérheti személyes adatainak - a kötelez ő adatkezelés kivételével – törlését , vagy zárolását. Az érintett írásbeli kérelmére   töröljük  a róla tárolt adatokat , kivéve, ha erre jogsz abályi kötelezettségünk van.
 •  Személyes adatokat kizárólag ügyfélkapcsolati célból tárolunk, azokat más célra nem használjuk fel, melyeket a kötelező 5 éves adattárolás után törlünk   és  megsemmisítünk .

Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, ha az adatkezelő és az érintett közötti jogviszonyban az adatokat közvetlenül az érintettől veszik fel, az adatkezelés célja az érintett számára ismert, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama előre definiált , az adatokat csak az előre meghatározott céllal kapcsolatosan használják fel, az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséb ől, az érintettet minderr ől megfelel ően tájékoztatják .

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 

     - 2008. évi XLVII. tv.

     - 2005. évi XC. tv. az elektronikus információszabadságról

     - 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről

     - 2001. évi CVIII. tv.

     - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

     - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az    

                             információszabadságról (Infotv)

     - 2008. évi XLVIII. tv.

Cookie

A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Honlapun k nem használ cookie -kat, azaz sütik hiányában a weboldal lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérését ől

Felügyeleti szerv és jogorvoslati lehet őség

A Németh Autósiskola a törlésre irányuló írásbeli kérelem benyújtásától számított legrövideb b időn belül a kérést megvizsgálja és annak eredményéről a kérelmezőt 30 napon belül írásban tájékoztatja. Az adatkezelő az adatkezelést és a további adatfelvételt megszünteti, és az adatokat zárolja, vagy törli. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 • a  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény - kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Amennyiben adatkezelésünkben jogsértést tapasztal na, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud panasszal élni az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Tel.: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 01.                                                     Németh László sk.